ประกาศ
ขณะนี้สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนวิธีการเข้าใช้งาน Internet ใหม่
โดยจะตรวจสอบการเข้าใช้งานตาม User (Internet)ของแต่ละบุคคล
กรุณาเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และกรุณา Logout ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน Internet


Medical service department Internet Authentication
Please enter your username and password to continue.
ชื่อผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
Firewall Authentication

ประกาศ
ขณะนี้สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนวิธีการเข้าใช้งาน Internet ใหม่
โดยจะตรวจสอบการเข้าใช้งานตาม User (Internet)ของแต่ละบุคคล
กรุณาเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และกรุณา Logout ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน Internet


Medical service department Internet Authentication
Please enter your username and password to continue.
ชื่อผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
Firewall Authentication

ประกาศ
ขณะนี้สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนวิธีการเข้าใช้งาน Internet ใหม่
โดยจะตรวจสอบการเข้าใช้งานตาม User (Internet)ของแต่ละบุคคล
กรุณาเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และกรุณา Logout ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน Internet


Medical service department Internet Authentication
Please enter your username and password to continue.
ชื่อผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน: